Onze certificaten, keurmerken en lidmaatschappen

Om ons steentje bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van onze omgeving toetsen wij ons denken en handelen voortdurend aan wat hiervan de gevolgen zijn voor mens, maatschappij en milieu.

Met onze diensten, producten en projecten dragen wij op een positieve manier bij aan een duurzaam leefklimaat. Onder meer door energiezuinige woon-, werk- en leeromgevingen te creëren én door bijvoorbeeld duurzame ontwikkelingen binnen onze branche te stimuleren. Met de volgende certificaten, keurmerken en lidmaatschappen denken wij onze bedrijfsprestaties op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen waarborgen:

ISO 9001 en ISO 45001

Goede arbeidsomstandigheden betalen zich dubbel en dwars terug. Giesbers heeft veiligheid, risicomanagement, vakbekwaamheid en kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Wij verbeteren daarmee niet alleen het beheer van de maatschappelijke, economische en milieueffecten van onze bedrijfsvoering, maar laten ook zien dat wij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Lees meer over ISO 9001 en ISO 45001.

ISO 14001

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestatie. Giesbers heeft voor haar milieumanagementsysteem de volgende kernpunten bepaald:
1. het voorkomen van directe milieuschade, zoals bodemverontreiniging, grondwaterverontreiniging en omgevingsoverlast
2. het minimaliseren van de indirecte milieugevolgen, zoals energieverbruik, reductie van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval
3. leveren van milieuvriendelijke en duurzame producten, zoals het toepassen van FSC/PEFC-gecertificeerd hout en het toepassen van GPR- en BREEAM-scores
Lees meer over ISO 14001.

 

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigt en verbindt 4300 kleine en grote bedrijven, waaronder Giesbers, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De bouw heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.

SBIB

Giesbers vindt het belangrijk een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers te zijn en heeft zich daarom geregistreerd bij SBIB. SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. Zij registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model. De SBIB-code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

Erkend leerbedrijf

Giesbers Servicebouw is een Erkend Leerbedrijf en onderhoudt nauwe contacten met opleidingsbedrijven als Volandis, BORN, Revabo, HAN en diverse ROC-opleidingen. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een Erkend Leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk studenten op deze manier te helpen opleiden zodat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van het vakmanschap.